Celem Stowarzyszenia jest:

 1. realizacja projektów artystycznych (wystawy, instalacje itp.) członków stowarzyszenia;
 2. współpraca realizacyjna projektów artystycznych ludzi nie będących członkami stowarzyszenia;
 3. propagowanie fotografii wśród lokalnych społeczności;
 4. propagowanie wiedzy z zakresu fotografii w różnych kręgach społecznych;
 5. przekazywanie wiedzy z zakresu fotografii w formie warsztatowej;
 6. promocja fotografii na terenie kraju;
 7. promocja polskiej kultury za granicą;
 8. nawiązywanie współpracy między środowiskami kulturalnymi;
 9. nawiązywanie współpracy między środowiskami: fotograficznym i innych dziedzin artystycznych;
 10. wspieranie inicjatyw artystycznych;
 11. ochrona i promocja działań artystycznych;
 12. zwiększanie aktywności społecznej kręgów kulturalnych;
 13. dzielenie się dokonaniami z zakresu celów i metod działania Stowarzyszenia z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą;
 14. propagowanie i organizacja działań informacyjnych na temat działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizację wystaw i instalacji artystycznych członków Stowarzyszenia;
 2. współpracę przy organizacji wystaw i instalacji artystycznych osób nie będących członkami Stowarzyszenia;
 3. organizację i prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu fotografii i innych dziedzin artystycznych;
 4. opracowywanie programów edukacyjnych do realizacji m.in. w placówkach oświatowych;
 5. promocję artystów, w szczególności fotografików;
 6. promowanie i wspieranie działań i inicjatyw zorientowanych na rozwój fotografii;
 7. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także z organami administracji państwowej i samorządowej oraz środkami masowego przekazu;
 8. publikowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, biuletynów, książek, broszur, ulotek, itp.;
 9. prowadzenie poradnictwa fotograficznego;
 10. współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, które realizują podobne cele statutowe;
 11. realizacja projektów fotograficznych, służących rozwojowi fotografii;
 12. organizację i uczestnictwo w projektach interdyscyplinarnych i ponadregionalnych, w tym również międzynarodowych, mających na celu promocję fotografii;
 13. szkolenie i doskonalenie umiejętności członków Stowarzyszenia.